اقتصاد اسلامی و حس برادری

اقتصاد اسلامی، همچنین به عواطف و احساساتی که اسلام مبتنی بر مفاهیم خاص خود در محیط اسلامی می‌پراکند، مرتبط است؛ عواطفی چون احساس برادری عمومی که در قلب هر مسلمان چشمه‌ای از محبت به دیگران و مشارکت در شادی‌ها و غم‌های آنان، می‌شکافد. این چشمه بسته به میزان احساس برادری و آمیختن وجود معنوی انسان با عواطف اسلامی و نیز تربیت مورد انتظار در جامعه اسلامی، می‌جوشد و جاری می‌شود. این عواطف و احساسات نقش مهمی در شکل‌پذیری زندگی اقتصادی ایفا می‌کنند و مکتب را در تحقق ارزش‌ها و آرمان‌هایش در حوزه عدالت، یاری می‌رسانند.

بارقه‌ها، ص ١٨۶.