فلسفتنا

Falsafatona

فلسفتنا نخستین جلد از مجموعه آثار شهید سید محمدباقرصدر است که آن­ را در میانه دهه سوم زندگی‌اش نگاشته است؛ یعنی در زمانه­ای که سیل ویرانگر فرهنگ غربی بر پایه بنیان­های تمدنی و مبانی معرفتی آنان درباره هستی و زندگی اجتماع، به نبرد با جهان اسلام برخاسته بود.

در این حال، اسلام ناگزیر باید در این نبرد سخت، دیدگاه خویش را عرضه می‌داشت تا امت اسلامی بتواند اندیشه توحیدی را در این کارزار آشکار سازد و آن را ندا دهد و همه جهان را به سوی آن فراخواند؛ یعنی همان کاری که در سپیده‌دم تاریخ بزرگ خویش انجام داده بود.

این کتاب به گونه‌ای گویا و توانمند از آن اندیشه توحیدی سخن می‌گوید و مسئله شناخت و وجود را از رهگذر پژوهشی عینیت‌گرا در زمینه نبرد فکری میان جریان‌های گوناگون فلسفی، به ویژه فلسفه اسلامی و ماتریالیسم دیالکتیکی مارکسیسم، بررسی می‌کند. این اثر در محیط‌های علمی و فرهنگی، از شهرت و نفوذ فراوان برخوردار شده و در این میدان، از آثار دیگر پیشی گرفته است.

فلسفتنا شامل مجموعه‌ای از مفاهیم بنیادین ما درباره جهان هستی و روش اندیشیدن درباره آن است. بدین روی، این کتاب، جز بخش مقدمه، به دو مبحث اصلی می‌پردازد: نظریه شناخت؛