کرسی علمی‌ترویجی با موضوع «تحلیل تطبیقی عدالت اجتماعی» برگزار می‌شود.

کرسی علمی‌ترویجی
کرسی علمی‌ترویجی با موضوع «تحلیل تطبیقی عدالت اجتماعی» برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر، کرسی علمی‌ترویجی با موضوع «تحلیل تطبیقی عدالت اجتماعی» در رویکرد اسلامی و نئولیبرال با تأکید بر رویکرد شهید صدر (ره) و فردریش فون هایک به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

این کرسی با ارائه آقای دکتر سید عقیل حسینی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج و نقادی آقای دکتر علی سعیدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم در روز سه‌شنبه ١۵ تیرماه ١۴٠٠، ساعت ١٠:٠٠ تا ١٢:٠٠ برگزار می‌شود.

لینک ادوبی کانکت:https://webinar1.yu.ac.ir/a142020201