بایگانی برچسب ها: مسلم بن عقيل

صفحه اصلی پست های برچسب شده "مسلم بن عقيل"

فروپاشی عجیب ناگهانی

شاید انسان با خودش بگوید که مسلم بن عقیل چگونه توانست ـ یا چگونه این اتفاق افتاد ـ که آن همه نیروی انبوه را که در خدمت داشت، بر باد بدهد؟ ...