بایگانی برچسب ها: مبنای اسلامی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "مبنای اسلامی"

بهترین وضعیت برای اسلام

شایان توجه است که مصلحت اسلامی که به معنای بهترین وضعیت برای اسلام و مسلمانان است، ممکن است در هر کشور و هر شرایطی متفاوت باشد....