بایگانی برچسب ها: فقه اسلامی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "فقه اسلامی"

مقاله
نقش زمان در تحول سیره‌ها و واژگان از نگاه شهید صدر

نویسنده: احمد مبلغى مقدمه یکم. دستیابی به احکام دینی دغدغه اصلی دین باوران را تشکیل می‌دهد. سرچشمه تفکردینی به گذشته باز می‌گردد و پژوهشگران دین باید عزیمتی موشکافانه را در تاریخ جستجوکنند و از پی این عزیمت دست یابی به سنت را سراغ بگیرند. هر فقیه قبل از آن که دل به دریای تاریخ بسپارد […]...

توسعه افقی

آیا می‌دانید وقتی در حال استخراج نظام اقتصادی اسلام از فقه اسلامی بودم، چقدر احساس مشقت کردم و چقدر این کار، سخت بود؟...