بایگانی برچسب ها: فداکاری

صفحه اصلی پست های برچسب شده "فداکاری"

انگیزه، نه جلوه

گاهی یک عمل کوچک که از جلوه اجتماعی ناچیزی برخوردار است، از یک کار بزرگ و تاریخی، برتر و والاتر است....