شش درس‌گفتار
محاضرات تاسیسیه

Mohazerat

محاضرات تاسیسیه سومین کتاب از گزیده آثار شهید سید محمد باقر صدر است.

این کتاب شامل مجموعه‌ای از مجالس ارزشمند بحث و درس شهید صدر است که در تعطیلات درسی ماه مبارک رمضان در حوزه‌ها که به نام «درس تعطیلی» مشهور بوده، برگزار شده است.

شهید صدر در این جلسات به مطالبی مهم پرداخته که خاستگاه و خمیرمایه مجموعه‌ای از تألیفات اوست؛ چنان که خود درباره برخی از این گفتارها، همین تعبیر خمیرمایه را به کار برده است.

این کتاب شامل شش درس‌گفتار با این عناوین است: پایه‌گذاری منطق ذاتی، شبکه مالکیت‌ها در فقه اسلامی، حواله در فقه اسلامی، قالب‌ریزی فقهی برای معاملات بانکی، مالکیت زمین‌های مرده و احکام آن، احیای زمین‌های مرده.