آسیب شناسی علم اصول
المعالم الجدیده للاصول
Almaalem aljadida

کتاب «المعالم الجدیده» به سبکی ساده و روان برای آموزش علم اصول نگاشته شده است. مؤلف در نگارش این کتاب در صدد معرفی علم اصول به شکلی ابتدایی و روشن برای علاقه مندان به فراگیری این علم بوده است، لذا در نگارش این کتاب ویژگی هایی که برای رسیدن به این هدف باید رعایت شود، مورد توجه قرار گرفته است.
در این کتاب در آغاز، یکسری اطلاعات عمومی و لازم درباره علم اصول آمده است مانند:
رابطه میان علم اصول و علم فقه
اهمیت علم اصول و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی
پیدایش علم اصول
نیاز تاریخی به علم اصول
دانشمندان علم اصول
آسیب شناسی علم اصول
و مباحث ارزشمند دیگر.