ولایة الأمر في عصر الغیبة

162,000 تومان

کتاب حاضر کوشیده است نحوه امارت ولی فقیه در عصر غیبت در عصر غیبت را با طرح موضوعاتی تشریح کرده باشد.
کتاب حاضر در چند بخش این موضوع را بررسی کرده که عبارت‌اند از: شبهات پیرامون اقامه حکم اسلامی در عصر غیبت، فقاهت شرط حاکمیت مدیر جامعه اسلامی، چگونگی انتخاب در عصر ولایت فقیه، شورای همفکری ، چگونگی نفوذ حکم فقیه در قبال سایر فقها و نگرشی در مورد چگونگی خطای فقیه.

5 عدد در انبار