بایگانی برچسب ها: شهید صدر

صفحه اصلی پست های برچسب شده "شهید صدر" (برگه 11)

کمتر از آنها؟

کسی که می‌خواهد جوانان مسلمان را به اصول لیبرالی یا کمونیستی خود جذب کند....

چرا خدا به او ثواب بدهد؟

هر یک از ما پیش از این‌که بخواهد به حساب دیگران برسد، باید از خودش حساب بکشد، باید به دردها و واکنش‌های درونی‌اش، بیاندیشد....

برای حفظ شیعه

اعتبار و جایگاه سوم امام حسن این بود که او نگاهدار گروهی بود که بذرهایش را پیامبر نهاده و امام علی آن را رشد داده بود....

با هر رنگ مذهبی

همه ما برای دفاع از اسلام و زیر لوای اسلام، با هر رنگ مذهبی که باشد، می‌جنگیم....

لحظه تجلی و گشایش

هیچ انسانی نمی‌تواند صددرصد محمدی زندگی کند، وگرنه همه مردم در شمار شاگردان راستین او بودند....