بایگانی برچسب ها: حکومت

صفحه اصلی پست های برچسب شده "حکومت" (برگه 2)

بررسی مؤلفه‌های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت
حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی شهید صدر

نویسندگان: محمدحسین جمشیدی و مسعود درودی مقدمه از زمان تکوین نخستین جوامع بشری تا شکل گیری دولت های مدرن، اندیشۀ سامان‌بخشی به حیات اجتماعی ـ سیاسی و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده است؛ زیرا «نهاد اجتماعی دولت، مجموعه روابط کم و بیش دائمی میان افراد از یک حی...

وظیفه همگان

تأمین اجتماعى در مارکسیسم، تنها وظیفه حکومت است اما در اسلام هم وظیفه افراد جامعه است و هم وظیفه حکومت....