پژوهشگاه شهید صدر

صفحه اصلی اخبار به‌زودی از صداوسیما
«آغازگر یک پایان» مستندی جامع از زندگی شهید صدر

به‌زودی از صداوسیما
«آغازگر یک پایان» مستندی جامع از زندگی شهید صدر

«غازگر یک پایان» مستندی جامع از زندگی پرفرازونشیب نابغه کم‌نظیر اسلام علامه شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر

به‌زودی از سیمای جمهوری اسلامی ایران