بایگانی برچسب ها: وارثان زهرا

صفحه اصلی پست های برچسب شده "وارثان زهرا"

فدک در تاریخ (١)

شماری از کسانی که در موضوع فدک جانبدار خلیفه هستند،‌ بر آنند که علی آن را از مسلمانان بازپس نستاند، بلکه روش ابوبکر را در پیش گرفت....