بایگانی برچسب ها: غریزه

صفحه اصلی پست های برچسب شده "غریزه"

غریزه حب ذات

بنابراین هرگاه بخواهیم رفتار یک انسان را تغییر دهیم باید نگاه او را نسبت به لذت و منفعت تغییر دهیم....