پژوهشگاه شهید صدر

ویدیو

آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر در روز ٢۵ذی‌القعده ١٣۵٣ق./١٩٣۴م. در شهر کاظمین متو...