Team Member

CLASIC STYLE

Blank Image

مدیر پروژه

هر نفسی که فرو می‌بریم، مرگی را که مدام به ما دست‌اندازی می‌کند پس می‌زند... در نهایت این مرگ است که باید پیروز شود، زیرا از هنگام تولد بخشی از سرنوشت ما شده و فقط مدت کوتاهی پیش از بلعیدن طعمه اش، با آن بازی می کند.

احمد حسینی

مدیر پروژه

Blank Image

مدیر مالی

هر نفسی که فرو می‌بریم، مرگی را که مدام به ما دست‌اندازی می‌کند پس می‌زند... در نهایت این مرگ است که باید پیروز شود، زیرا از هنگام تولد بخشی از سرنوشت ما شده

محمد صالحی

مدیر مالی

Blank Image

مدیر فروش

هر نفسی که فرو می‌بریم، مرگی را که مدام به ما دست‌اندازی می‌کند پس می‌زند...

سارا محمدی

مدیر فروش

BOXED SHADOW

Blank Image
احمد حسینی

مدیر پروژه

Blank Image
محمد صالحی

مدیر مالی

Blank Image
سارا محمدی

مدیر فروش

CLASIC TYPE TWO

CLASSIC TYPE THREE

Blank Image

مدیر پروژه

هر نفسی که فرو می‌بریم، مرگی را که مدام به ما دست‌اندازی می‌کند پس می‌زند... در نهایت این مرگ است که باید پیروز شود، زیرا از هنگام تولد بخشی از سرنوشت ما شده و فقط مدت کوتاهی پیش از بلعیدن طعمه اش، با آن بازی می کند.

احمد حسینی

مدیر پروژه

Blank Image

مدیر مالی

هر نفسی که فرو می‌بریم، مرگی را که مدام به ما دست‌اندازی می‌کند پس می‌زند... در نهایت این مرگ است که باید پیروز شود، زیرا از هنگام تولد بخشی از سرنوشت ما شده

محمد صالحی

مدیر مالی

Blank Image

مدیر فروش

هر نفسی که فرو می‌بریم، مرگی را که مدام به ما دست‌اندازی می‌کند پس می‌زند...

سارا محمدی

مدیر فروش

Blank Image

مدیر مالی

هر نفسی که فرو می‌بریم، مرگی را که مدام به ما دست‌اندازی می‌کند پس می‌زند.

امین پوریامنش

مدیر مالی