آرشیو دسته بندی: گزیده بیانات

صفحه اصلی اندیشه‌ها بایگانی توسط دسته بندی "گزیده بیانات"

غریزه حب ذات

بنابراین هرگاه بخواهیم رفتار یک انسان را تغییر دهیم باید نگاه او را نسبت به لذت و منفعت تغییر دهیم....